Müşteri Adayı Ön Onay Aydınlatma Formu

Müşteri Adayı Ön Onay Aydınlatma Formu

Veri sorumlusu olarak AUTO HOME OTOMOTİV TİCARET LTD. ŞTİ. ("Şirket") ile paylaştığınız kişisel verilerinizin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK") ve ikincil mevzuat kapsamında güvenliğinin ve gizliliğinin temini, Şirketimizin öncelikleri arasındadır. Bu doğrultuda kişisel verilerinizin, Şirketimiz tarafından, aramızda herhangi bir hukuki ilişki kurulmasa dahi, toplanması, depolanması, kullanılması, aktarılması, muhafaza edilmesi (bir diğer ifadeyle işlenmesi) hakkında aşağıdaki bilgilendirmeleri dikkatinize sunmak isteriz.

1) Kişisel Verileriniz Hangi Amaçlarla İşlenecektir?

Şirketimiz, ad-soyad, T.C. kimlik numarası, doğum tarihi, cep telefonu, ev adresi ve telefonu, e-posta adresi, medeni durumu, cinsiyet, çalışma durumu, meslek, unvan, çalışılan kurumun adres ve telefonu ile net gelirinize ilişkin kişisel verilerinizi aşağıda belirtilen amaçlar dahilinde işleyebilecektir:

Araç Satış Sözleşmesi ve Araç Satış Sözleşmesi Özel Şartları'nın ("Sözleşme") akdedilmesi ve ifa edilebilmesi, Şirketimiz tarafından yürütülen ticari faaliyetin gerçekleştirilmesi için ilgili birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması, Sözleşme'nin akdedilebilmesi adına istihbarat, kredi geçmişi finansal kredibilite, risk ve diğer gerekli analizlerinin yapılması ve bu tür finansal risk süreçlerinin takip edilmesi, Size sunulacak hizmet kapsamında müşteri ilişkilerimizin yürütülmesi,

Şirketimizin uygulanabilir tüm yasal düzenlemeler kapsamında idari ve hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi, Şirketimizin, iştiraklerimizin, iş ortaklarımızın ve …………..BANKASI A.Ş. ("BANKA") dahil ancak bununla sınırlı olmaksızın iş ilişkisi içerisinde olduğumuz üçüncü kişiler ile ilişkilerimizin yürütülmesi, söz konusu kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, hukuksal süreçlerin takibi ve mevzuattan doğan hakların tesisi, kullanılması ve korunması.

2) Kişisel Verileriniz Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılacaktır?

Şirketimiz kişisel verilerinizi yukarıda belirtilen amaçlar dahilinde: Bakanlıklar, Ticaret Sicil Müdürlükleri, Vergi Daireleri, noterlikler, Mahkemeler, savcılıklar, emniyet teşkilatı ve sair her türlü kamu tüzel kişiler, yasal otoriteler ve resmi mercilere, BANKA'Ya ve Şirketimiz'in ana hissedarı, doğrudan/dolaylı ve yurtiçi/yurtdışı iştirakleri ve bağlı ortaklıklarına, Şirketimiz'in araç alım/satımı faaliyetlerini yürütmek üzere hizmet aldığı/verdiği ve/veya iş birliği yaptığı yurtiçi/yurtdışında bulunan finans, otomotiv, telekomünikasyon, sigorta, arşiv, sunucu (server) barındırma, veri tabanı, veri merkezi, bulut (cloud) platformları, tedarikçileri ve müşavirlerine, kurye ve sair sektörlerde hizmet veren kurum ve kuruluşlara, bunların tedarikçilerine, bayilerine kasko hizmet aldığımız sigorta şirketlerine ve Yurtiçi/yurtdışında bulunan hukuki, finansal, vergisel ve operasyonel danışmanlarımız ve denetçilerimize aktarabilecektir.

3) Kişisel Verileriniz Hangi Yöntemler ile Toplamaktayız?

Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından elektronik ortamda yazılı bir şekilde, tamamen veya kısmen otomatik yollarla ve bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla toplanabilecektir. Kişisel verileriniz doğrudan doğruya sizden ve sizinle görüşmeleri yapan iş ilişkisi içerisinde olduğumuz araba galerileri tarafından elektronik ortamda sistemimize yapılacak girişler aracılığıyla toplanabilecektir.

4) Kişisel Verilerinizi Toplamamızın Hukuki Sebebi Nedir?

Kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenmesinin hukuki sebebi

(i) Sözleşme'nin kurulması ve ifasıyla ilgili olarak tarafınıza ait kişisel verilerinizin işlenmesinin zorunlu olması ve

(ii) Şirketimiz'in araç alım/satımı kapsamında hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesidir. Hukuki sebebe ilişkin detaylı bilgilendirme talep edilmesi halinde Şirket'imize başvurulmasını rica ederiz.

5) Veri Sahibi Olarak KVKK Kapsamındaki Haklarınız Nelerdir?

Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verileriniz bakımından Şirketimiz'e başvurarak, kişisel verilerinizin

(i) işlenip işlenmediğini öğrenme,

(ii) işlenmiş ise bilgi talep etme,

(iii) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme

(iv) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,

(v) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,

(vi) KVKK m. 7'de öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme,

(vii) verilerinizin aktarıldığı 3. kişilere (v) ile (vi) bentlerindeki işlemlerin bildirilmesini isteme

(viii) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve

(ix) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

Belirtilen haklarınıza ilişkin olarak Şirketimiz'e yazılı olarak finans@autohome.com.tr e-posta adresimiz veya "Altunizade Mah. Oymacı Sok. No:11/1 Üsküdar/ İSTANBUL" olan açık adresimiz üzerinden ulaşabilirsiniz