Üyelik Sözleşmesi

Madde 1 - Taraflar

İşbu Üyelik Sözleşmesi ve ekleri (“Sözleşme”), Altunizade Mah. Oymacı Sok. No:11/1 Üsküdar/İstanbul adresinde faaliyet gösteren İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğüne 212197-5 sicil numarası ile kayıtlı AUTO HOME OTOMOTİV TİCARET LTD. ŞTİ.. (Mersis No: 0103-1175-2160-0001 ) (bundan böyle “ AUTO HOME” olarak anılacaktır) ile www.mototaksit.com web sitesinden ilan görüntülemek amacı ile işbu metni kabul ettiğine onay veren gerçek veya tüzel kişi veya kurum (bundan böyle “Kullanıcı” anılacaktır) arasında üye kayıt aşamasında yapılmıştır.

Madde 2 – Sözleşmenin Konusu ve Akdedilmesi

1. İşbu Sözleşme www.mototaksit.com web sitesinde sunulan hizmetlerden yararlanmaya ilişkin şart ve koşulların belirlenmesine ilişkindir. Kullanıcı, işbu Sözleşme hükümlerini kabul etmekle, web sitesi içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin AUTO HOME tarafından açıklanan her türlü beyana uygun davranacağını kabul ve taahhüt etmektedir.

2. Kullanıcı’nın www.mototaksit.com web sitesine üyeliği “üyelik formunu” eksiksiz doldurmanızın ardından aktif hale gelecektir. Bu forma aktarılan bilgilerin doğruluğunu üyelik isteğinde bulunan Kullanıcı kayıtsız şartsız taahhüt eder. Üyelik başvuru formuna bilgi girişi yaparken, bilgi formunda istenilen hususların eksiksiz, doğru ve açık bir biçimde doldurulması zorunludur.

3. Kullanıcı, işbu Sözleşme’nin tamamını okuduğunu, içeriğini tamamıyla anladığını ve tüm maddelerini kayıtsız şartsız kabul ettiğini ve onayladığını peşinen taahhüt eder.

4. Bu üyelik ilişkisi sanal bir ortamda oluştuğu için, Kullanıcı’nın işbu Sözleşme’yi kabul ettiğine dair seçeneği tıklaması ile işbu Sözleşme akdedilmiş olur. Madde

3 – Web Sitesinin Kullanımı ve Üyelik

1. Kullanıcı tarafından www.mototaksit.com web sitesine görsel, içerik ve bilgi yüklenmesi halinde AUTO HOME’un onayının ardından web sitesinde yayımlanacaktır. Kullanıcı, kendisi tarafından sağlanan görsel, bilgi ve içeriklerin doğru, güncel ve hukuka uygun olmasından sorumludur. AUTO HOME, Kullanıcı tarafından yüklenerek web sitesinde yayımlanan bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu, hukuka uygun ve/veya güncel olduğunu araştırmakla yükümlü ve sorumlu değildir. Ayrıca, söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından veya yayınlanmasından dolayı ortaya çıkacak herhangi bir zarardan sorumlu tutulamaz. Kullanıcı, kendisi tarafından sağlanan bilgi veya içerik sebebi ile AUTO HOME’un herhangi bir zarara uğraması halinde, ilk talebini müteakip derhal AUTO HOME’u tazmin edecektir.

2. AUTO HOME, www.mototaksit.com web sitesini görsel, içerik ve bilgi yükleyecek olan Kullanıcı’nın sadece işbu Sözleşme’nin 3.1. maddesi uyarınca AUTO HOME’un onayı ile görsel, içerik ve bilgi sağlaması ve ilanları görüntülemesi amacıyla, www.mototaksit.com web sitesini ve ara yüzlerini kullanmasına izin vermektedir. Belirtilenin dışında bir amaçla veri tabanı üzerinden içerik ve ilanlara ulaşılması, (hukuka ve usulüne uygun olarak www.mototaksit.com üzerindeki içerik ve ilanlara doğrudan link verilmesi hali ve AUTO HOME’a özgülenebilecek olanlar dışındaki Kullanıcı tarafından AUTO HOME’a sağlanan görsel, içerik ve bilginin kendisi veya yetkili temsilcisi tarafından kullanılması hariç olmak üzere) ilanların tamamen veya www.mototaksit.com web sitesine özgülenen içerikler ile birlikte kısmen kopyalanması, bunların başka mecralarda doğrudan veya dolaylı olarak yayımlanması, derlenmesi, çoğaltılması, işlenmesi, başka veri tabanlarına aktarılması, bu veri tabanından üçüncü kişilerin erişimine ve kullanımına açılması ve benzer fiillerin işlenmesine AUTO HOME tarafından izin verilmemekte ve rıza gösterilmemektedir.

3. AUTO HOME ile Kullanıcı, tamamen bağımsız taraflardır. AUTO HOME ile Kullanıcı arasında herhangi bir iş ortaklığı ve/ veya işçi/işveren ilişkisi bulunmamaktadır. Aksi açıkça yazılı olarak kararlaştırılmadıkça, Kullanıcı, AUTO HOME’un şubesi, bayisi, acentesi, temsilcisi, distribütörü ve/veya vekili değildir ve/veya Taraflar arasında herhangi bir şekilde iş ortaklığı bulunmamaktadır.

4. www.mototaksit.com siyasi amaçlı veya başkalarına saldırı amaçlı kullanılamaz. AUTO HOME www.mototaksit.com üzerinde hileli, siyasi ve dini amaçlı yanıltmaya yönelik eksik ve/veya yanlış beyanda bulunan Kullanıcılar’ı tek taraflı olarak ve uyarıda bulunmadan geçici ve/veya süresiz olarak üyeliklerine son vermek hakkına haizdir.

5. AUTO HOME, sebep belirtmeksizin istediği Kullanıcı’nın üyeliğine son verme hak ve yetkisine sahiptir. Üyeliğine son verilen Kullanıcılar’ın üyelik bilgileri AUTO HOME tarafından saklanacaktır. Üyeliklerine son verilen Kullanıcılar, AUTO HOME’a başvurmak suretiyle üyeliklerini yenileyebilirler.

Madde 4 – Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

1. AUTO HOME, önceden bir bildirime veya her hangi bir kimsenin iznine ihtiyaç duymaksızın, www.mototaksit.com web sitesinin kullanım amacını, şeklini ve usullerini, özelliklerini, yapısını, fonksiyonlarını, içeriğini, verilen hizmetleri değiştirebilir, Kullanıcı’dan bilgi ve belgeler talep edebilir, web sitesini iptal edebilir, işletilmesini askıya alabilir, Kullanıcı’nın web sitesini kullanmasını engelleyebilir.

2. Teknik aksaklıklardan veya üçüncü kişilerin eylem ve işlemlerinden kaynaklanan sorunlardan dolayı AUTO HOME sorumlu değildir.

3. AUTO HOME, www.mototaksit.com üzerinden ilanı verilen ürünlerin ayıpsız olduğunu veya benzer diğer hususları garanti etmez.

4. AUTO HOME, Kullanıcı’ların ve/veya www.mototaksit.com web sitesinin tüm üyelerinin birbirleri arasındaki ilişkiler nedeniyle hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

5. www.mototaksit.com web sitesinde görsel, bilgi, belge veya herhangi bir veri girişi yapan Kullanıcı’lar, www.mototaksit.com üzerinden haksız rekabete neden olabilecek, diğer üyelere zarar verebilecek, mevzuata ve işbu Sözleşmeye aykırılık teşkil edebilecek herhangi bir içerik paylaşmayacağını, belirtilen niteliklerde bir işlem yapmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Ayrıca, gümrük, ihracat, ithalat mevzuatı ile standartları ve kambiyo dahili yürürlükteki tüm mevzuata uygun davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı’nın işbu hükme aykırı davranması halinde AUTO HOME’un hiçbir sorumluluğu bulunmayacaktır. Kullanıcı’nın işbu Sözleşme’ye veya mevzuat hükümlerine aykırı davranış ve/veya işlemleri nedeniyle, AUTO HOME’un her hangi bir zarara uğraması veya ödeme yapma veya diğer bir talebi yerine getirmek durumunda kalması halinde, Kullanıcı, AUTO HOME’un talebinin ardından AUTO HOME’u derhal tazmin edecektir.

6. Kullanıcı, www.mototaksit.com üzerinden kullandığı "kullanıcı adı" ve "şifre"nin güvenliğinin, münferiden kendi sorumluluğunda olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Kullanıcı, AUTO HOME’a sunduğu bilgilerin güncel, tam, doğru ve usulüne uygun olmasından sorumludur. İşbu madde uyarınca AUTO HOME’un herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

7. AUTO HOME hiçbir şekilde sürekli, kesintisiz ve güvenli hizmet vereceğini garanti veya taahhüt edemez. AUTO HOME www.mototaksit.com ve dahilindeki sistemin kesintisiz işleyeceği veya belli ihtiyaçları karşılayacağı yönünde herhangi bir taahhütte bulunmamaktadır. Bu doğrultuda, AUTO HOME, açıkça ve yazılı olarak taahhüt ettiği hususlar haricinde, Kullanıcılar’a karşı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Kullanıcı, kendisinin ve/veya üçüncü kişilerin zarara uğradığı veya haklarının ihlal edildiği iddiası ile AUTO HOME’dan hiçbir talepte bulunamaz

8. Kullanıcı AUTO HOME’un mevzuat uyarıca resmi makamlara açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlarda; kendisine ait gizli veya kişisel nitelikli olabilecek bilgileri resmi makamlara açıklamaya yetkili olduğunu, bu sebeple AUTO HOME’dan tazminat veya herhangi bir ad altında ödeme talep etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

9. Kullanıcı, www.mototaksit.com ’de yayımlanan ilanlar nedeniyle alenileşmiş olan kişisel verilerinin diğer arama motorları veya benzer verileri indeksleyen sistemler tarafından kaydedilmesi, işlenmesi, arama sonuçlarında çıkarılması gibi durumlar için AUTO HOME’un herhangi bir katkısının olmadığını ve kişisel verilerinin indesklenmek veya sair yöntemlerle aramaya mahsus yapılandırılmış sistemlerde herhangi bir şekil ve surette işlenmesi veya aktarılmasından dolayı AUTO HOME’un herhangi bir sorumluluğunun olmadığını, taleplerini arama motoru veya arama sistemleri, indeskleme sistemleri işleten gerçek ve/veya tüzel kişilere yöneltmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

Madde 5 – Fikri Mülkiyet Hakları

1. Kullanıcılar, AUTO HOME’un sunduğu hizmetleri, AUTO HOME’un ve www.mototaksit.com üzerinde yer alan her türlü görsel, içerik ve bilgileri ve AUTO HOME’un Fikir ve Sanat Eserleri Kanun’u kapsamında eser sayılabilecek unsurlarını ve telif haklarına tabi çalışmalarını satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının www.mototaksit.com üzerinden AUTO HOME tarafından sağlanan hizmetlere erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildir. Kullanıcılar, AUTO HOME tarafından açıkça izin verilen haller haricinde AUTO HOME’un Fikir ve Sanat Eserleri Kanun’u kapsamında eser sayılabilecek unsurlarını ve telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz.

2. Kullanıcı, AUTO HOME’un ve diğer üçüncü kişilerin fikri mülkiyet haklarını ihlal etmemeyi, bu hakları kullanmamayı, kopyalamamayı, bu hakları dolaylı da olsa ihlal etmemeyi, üçüncü kişilerin her hangi bir fikri mülkiyet haklarının ihlal edildiğine ilişkin talepte bulunmaları halinde AUTO HOME’u, ilk talebini müteakip 3 iş günü içerisinde tazmin etmeyi beyan, kabul ve taahhüt eder. Kullanıcı, web sitesini sadece kendi ihtiyacı için kullanabilir. Web sitesini gelir elde etmek amacıyla kullanamaz veya başkalarına kullandıramaz.

Madde 6 - Mücbir Sebep

1. Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, AUTO HOME, işbu Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini kısmen veya tamamen yerine getiremeyebilir, AUTO HOME’un kontrolü dışında, www.mototaksit.com web sitesinin veya internetin kullanımından (elektrik kesintisi, donanım problemleri, alt yapı sorunları, doğal afetler, vs. gibi) dolayı birçok sorunlar yaşanabilir. Bu halde, AUTO HOME’dan herhangi bir ad altında tazminat talep edilemeyecektir.

2. Mücbir sebep terimi; siber saldırı, terör, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili AUTO HOME’un kontrolünde olmayan ve/veya gerekli ve makul özeni göstermesine rağmen kaçınamayacağı haller olarak yorumlanacaktır.

Madde 7 – Diğer Hükümler

1. İşbu Sözleşme ekleri ile bir bütün oluşturmaktadır ve beraber yorumlanmaktadır.

2. AUTO HOME, yasal tebligat yollarının yanı sıra, işbu Sözleşme kapsamında Kullanıcı’ya yapacağı bildirim, ihbar ve ihtarları elektronik haberleşme kanallarıyla gönderebilir. Bu şekilde yapılan tebligatlar geçerli bir tebligatın tüm sonuçlarını doğurur.

3. İşbu Sözleşme süresiz olarak düzenlenmiştir. Taraflardan her biri yazılı bir bildirimde bulunarak, dilediği zaman işbu Sözleşme’yi fesih hakkına sahiptir.

4. Kullanıcı, işbu Sözleşme’yi veya işbu Sözleşme kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemez.

5. İşbu Sözleşme Türk hukukuna tabidir. Taraflar arasında işbu Sözleşme’den kaynaklanacak uyuşmazlıklarda İstanbul Anadolu mahkemeleri ve icra daireleri münhasır olarak yetkilidir. İşbu Sözleşme’den doğabilecek tüm uyuşmazlıklarda, AUTO HOME’un defter ve kayıtları esas alınacaktır.

EK – 1: Açık Rıza Beyanı

EK – 2: Çerez Politikası

Ek - 1

Kişisel Verilere İlişkin Açık Rıza Beyanı

AUTO HOME TİCARET A.Ş.’ne (“Şirket”) www.mototaksit.comweb sitesine üyelik kapsamında kişisel verilerimi vermekteyim. Şirket’in tarafımdan hangi kişisel verilerimi aldığını ve ayrıca dilediğim zaman bu hususu Şirket’ten öğrenebileceğimi/teyit edebileceğimi bilmekteyim. Bu doğrultuda KVKK mevzuatı kapsamında haklarıma ve kişisel verilerimin işlenmesine dair bilgilendirilmem amacıyla tarafıma sunulan KVKK Aydınlatma Formu vasıtasıyla Şirket tarafından tam ve eksiksiz olarak bilgilendirildiğimi beyan ederim. Kişisel verilerimin, web sitesine üyelik kapsamında oluşan ilişkilerinde tarafların hak ve yükümlülüklerini ifa edebilmesi adına ve KVKK Aydınlatma Formu doğrultusunda toplanmasına, depolanmasına, kullanılmasına, (aktarım yapılacak gerçek ya da tüzel kişinin bulunduğu yer, kişisel verilere dair ikamet ettiğim ülke hukukunun gerektirdiği yeterli korumayı sağlamayan ülkelerde olsa dahi) aktarılmasına, muhafaza edilmesine, bir diğer ifadeyle işlenmesine, Şirket ile aramızda herhangi bir hukuki ilişki kurulmasa dahi, özgür iradem çerçevesinde açık rıza veriyorum ve geri çekmediğim sürece işbu açık rızamın tam olarak geçerli kalacağına muvafakat ediyorum.

EK 2

Çerez Politikası www.mototaksit.com web sitesinin çerez politikasına ilişkin işbu belge (“Politika”), Altunizade Mah. Oymacı Sok. No:11/1 Üsküdar /İstanbul adresinde faaliyet gösteren İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğüne 212197-5 sicil numarası ile kayıtlı AUTO HOME OTOMOTİV TİCARET LTD. ŞTİ. (Mersis No: 0103-1175-2160- 0001) (“ AUTO HOME ”) tarafından hazırlanmıştır. Sistemle ilgili sorunların tanımlanması ve Web Sitesi'nde çıkabilecek sorunların derhal giderilebilmesi için, AUTO HOME, kullanıcıların IP adresini tespit etmekte ve kullanmaktadır. IP adresleri, kullanıcıları genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak amacıyla da kullanılabilir. İşbu Politika’yı kabul etmek ile birlikte kişisel bilgilerinizin toplanmasına, işlenmesine, üçüncü kişiler ile paylaşılmasına, AUTO HOME tarafından kişisel bilgilerin muhafaza edilmesine, kişisel bilgilerinizin güvenliğinin AUTO HOME tarafından sağlanacağına, gerektiği takdirde kişisel bilgilerinizin KVKK Aydınlatma Formu kapsamında belirtilen üçüncü kişiler ile paylaşılmasına rıza göstermektesiniz. AUTO HOME tarafından talep edilen bilgiler veya kullanıcı tarafından sağlanan bilgiler veya web sitesi üzerinden yapılan işlemlerle ilgili bilgiler AUTO HOME ve KVKK Aydınlatma Formu kapsamında belirtilen işbirliği içinde olduğu kişiler tarafından kullanıcının kimliği ifşa edilmeden çeşitli istatistiksel değerlendirmeler, veri tabanı oluşturma ve pazar araştırmalarında kullanılabilir. AUTO HOME web sitesindeki çerez politikası uyarısında yer alan “Çerez kullanımını onaylıyorum.” butonuna tıklayarak AUTO HOME’un cihazınızda çerez kullanmasına onay veriyorsunuz. Eğer AUTO HOME’un cihazınızda çerez kullanmasını istemiyorsanız ilerlemeden önce lütfen “Çerez kullanımını reddediyorum.” butonuna tıklayın. Bununla birlikte, başta “Çerez kullanımını onaylıyorum” butonunu tıklamış olsanız bile, dilediğiniz zaman çerez kullanımını engellemeyi ve çerezleri silmeyi tercih edebilirsiniz. Çerez veya ‘cookie’ nedir? ‘Cookie’ ya da çerezlerin internet tarayıcınızın cihazınıza yerleştirdiği küçük birer veri dosyası olduğu düşünülebilir. Çerezlerin görevi, kullanıcının yeniden ziyaret ettiğini siteye bildirmektir. Tarayıcı ayarlarının, giriş bilgilerinin ve sistem bilgisinin hatırlanması, kullanıcıya hizmet odaklı ve optimize edilmiş bir web sitesi sunulmasını sağlar. Çerezler kişisel verileri içermedikleri için tek başlarına kimliğinizi belirlemek için kullanılamaz. Hangi çerezler kullanılmaktadır? Çerezler, sahipleri, kullanım ömürleri ve kullanımları amaçları nezdinde sınıflandırılmaktadır. Sahibine göre, portal çerezleri ve üçüncü taraf çerezler kullanılmaktadır. Portal çerezleri AUTO HOME tarafından yönetilirken üçüncü taraf çerezler ise AUTO HOME haricinde farklı firmalar tarafından yönetilmektedir. Kullanım ömrüne göre, oturum çerezleri ve kalıcı çerezler kullanılmaktadır. Oturum çerezlerinde ziyaretçinin web sitemizi terk etmesi ile verileri silinecektir. Kalıcı çerezlerde ise veriler ziyaretçilerin cihazlarında kalmaktadır. Kullanım amaçlarına göre, web sitesinde teknik çerezler, doğrulama çerezleri, reklam çerezleri, kişiselleştirme çerezleri ve analitik çerezler kullanılmaktadır. Neden çerez kullanıyoruz? Çerezler, aşağıda belirtilen temel amaçlar için kullanılmaktadır: 1. Reklam faaliyeti gerçekleştirmek, 2. Web sitemizin kullanımı hakkında bilgi depolamak ve kullanım kolaylığı sağlamak, 3. Web sitemizin çalışması için gerekli temel fonksiyonları gerçekleştirmek. 4. Web sitemizi analiz etmek, performansını ve işlevselliğini artırmak. Bazı çerezler, aşağıda belirtilen tedarikçi olarak kullanmayı seçtiğimiz üçüncü taraflarca ayarlanır: 1. Adobe Analytics (izleme) 2. Google Analytics (siteden çıkış akışının izlenmesi) 3. Facebook Çerezler nasıl engellenir / silinir? Tarayıcıların pek çoğu, varsayılan olarak çerezleri kabul eder, ancak tarayıcı ayarlarınızı çerezleri kabul etmemek üzere değiştirebilir veya çerezleri sisteminizden silebilirsiniz. Çoğu tarayıcı, bir ziyaretten sonra çerezlerin daima silindiği bir moda izin verir. Hangi tarayıcıyı kullandığınıza bağlı olarak, ayarın farklı bir adı vardır. Bu modun ayarlanması veya çerezlerin silinmesi hakkında daha detaylı bilgi için lütfen tarayıcınızın yardım bölümünü okuyun. Kullanıcılar Hangi Haklara Sahip? Kullanıcıların 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamındaki hakları ilişkin aydınlatma formunda belirtilmektedir. Rıza ve Politika'daki Değişiklikler AUTO HOME, Politika hükümlerini dilediği zaman değiştirebilir. Güncel Politika web sitesinde yayımlandığı tarihte yürürlük kazanır.